Recyklačné centrum

Váš partner v recyklácii odpadu

Hlavné aktivity

Zberný dvor

Prijíma na triblavinskej ceste povolený druh odpadov na ich ďalšiu recykláciu a zhodnotenie v zmysle vydaného rozhodnutia OUŽP v Senci.

Recyklácia BRKO

Vo výstavbe

Recyklácia stavebných odpadov

Vo výstavbe

O nás

Spoločnosť sEKO Recyklačné Centrum vznikla s cieľom vytvoriť nové kapacity na materiálovú recykláciu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) a stavebných odpadov.

ZBERNÝ DVOR

Prevádzkujeme zberný dvor na triblavinskej ceste 4871/28, kde prijímame povolený druh odpadov na ich ďalšiu recykláciu a zhodnotenie v zmysle vydaného rozhodnutia OUŽP v Senci.

Recyklácia BRKO

Úlohou spoločnosti je prevádzkovanie technologických celkov na úpravu BRKO od fázy roztriedenia, rozomletia, sitovania, zakládok pre aeróbnu až po výrobu certifikovaného kompostu, použiteľného na výrobu substrátov pre záhradnícke a sadovnícke práce, terénne úpravy, výrobu strešných substrátov alebo iné použitie a priamy predaj. V súčasnosti je prevádzka recyklácie BRKO vo výstavbe. O spustení tejto činnosti Vás budeme vopred informovať

RECYKLÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV

Recyklácia stavebných odpadov bude realizovaná spracovaním rôznych druhov, nie nebezpečných stavených odpadov, ich drvením, sitovaním, mletím na výrobou stavebných zmesí alebo stavebných recyklátov pre stavebný priemysel, ako základ pre výrobu cementárenských zmesí, na zásypové práce, na úpravu terénu a na výrobu prefabrikátov. V súčasnosti je prevádzka recyklácie stavebných odpadov vo výstavbe. O spustení tejto činnosti Vás budeme vopred informovať.

Zoznam odpadov

Povolenia

Cenníky